Vedtægter for Dansk Selskab For Addiktiv Medicin

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 22. januar 1999 med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 23. marts 2001 samt ordinær generalforsamling 23. marts 2022.

§ 1. Navn, hjemsted og medlemmer

Stk. 1
Selskabets navn er “Dansk Selskab for Addiktiv Medicin”.

Stk. 2
Selskabets postadresse er: c/o den til enhver tid valgte formand.

Stk. 3
Som medlemmer optages medlemmer af Den almindelige danske Lægeforening, der varetager behandling af rusmiddelproblemer eller har interesse herfor. Som associerede medlemmer kan optages andre faggrupper. Associerede medlemmer har ikke møde- og stemmeret til generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Stk. 4
Bestyrelsen udnævner æresmedlemmer blandt personer, som har ydet en særlig værdifuld indsats indenfor behandling og forskning på stofmisbrugsområdet.

§ 2. Formål
Selskabet har til formål at:
– styrke den lægefaglige indsats i behandlingen af stofmisbrugere
– være et forum for læger, der varetager behandling af stofmisbrugere
– fungere som faglig platform for diskussion og udvikling of medikamentel misbrugsbehandling
– arbejde for indførelse af moderne, opdaterede behandlingstilbud – herunder en differentieret medikamentel strategi
– udarbejde principper for “good clinical practise”
– arbejde for indførelse af kvalitetssikring
– arbejde for udvikling af forskningsaktiviteter
– styrke relationerne til kolleger i udlandet
– styrke den præ- og postgraduate undervisning

§ 3. Ledelse og organisation

Stk. 1
Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, som hvert år afholdes inden udgangen af marts måned.

Stk. 2
Bestyrelsen indkalder senest 30 dage før generalforsamlingen ved brev til hvert enkelt medlem af selskabet.

Stk. 3
Generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab
d) Valg af formand og øvrige bestyrelse efter de i § 5 stk. 2 fastsatte regler
e) Valg af revisor
f) Fastsættelse af kontingent
g) Indkomne forslag
i) Evt.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, af 5 bestyrelsesmedlemmer eller af 25 medlemmer, der fremsætter begæring herom overfor formanden.
Begæringen skal indeholde en motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal med 14 dages varsel indkaldes til senest 30 dage efter, at begæringen er fremsat.

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger af sin midte en næstformand og en kasserer.

Stk. 2
Bestyrelsen vælges blandt selskabets medlemmer for 2 år ad gangen på den ordinære
generalforsamling, således, at halvdelen af bestyrelsen udskiftes hvert år. På den ordinære
generalforsamling vælges tillige 3 suppleanter. Formanden vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3
Hvis formanden eller kassereren udtræder, udpeger bestyrelsen af sin midte en fungerende formand og kasserer, som varetager posten indtil den efterfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 4
Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøder og kan deltage i disse uden stemmeret.

Stk. 5
Genvalg kan finde sted.

Stk. 6
På den ordinære generalforsamling vælges desuden hvert år en revisor.

Stk. 7
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Kommunikation og repræsentation

Stk.1
Selskabets deltagelse i udvalg, som er nedsat af offentlige instanser, skal ske efter beslutning i selskabets bestyrelse.

Stk. 2
Bestyrelsen tegner selskabets politik udadtil.

§ 7. Regnskab

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Ved generalforsamlingen fremlægger kassereren det af revisor godkendte regnskab og redegør for selskabets økonomiske status.

§ 8. Kontingent

Bestyrelsen fremkommer med forslag til kontingent for henholdsvis ordinære og associerede
medlemmer. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentet opkræves helårligt.

§ 9. Vedtægter

Forslag til ændringer af vedtægter skal tilstiles medlemmerne 30 dage forinden generalforsamlingen. Ændringsforslag vedtages ved simpelt flertal.

§ 10. Opløsning

Stk. 1
Selskabet kan opløses ved samme procedure, som den, der gælder for ændring of vedtægter.

Stk. 2
Ved opløsning af selskabet skal aktiverne tilfalde Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

Opdateret 30.3.23