Bliv medlem af Dansk Selskab for Addiktiv Medicin

Indmeldelse i DSFAM sker via mail til kontakt@addiktivmedicin.dk, hvorefter indmeldelsesblanket fremsendes. 

Konto i Danske Bank: 9570 13514526

Medlemstyper: 

Alle der melder sig ind i DSFAM, bliver medlem af hoved selskabet. 

Som medlemmer optages medlemmer af Den almindelige danske Lægeforening, der varetager behandling af rusmiddel-problemer eller har interesse herfor.

Som associerede medlemmer kan optages andre faggrupper. Associerede medlemmer har ikke møde- og stemmeret til general-forsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Kontingentsatser: 

250 kr årligt for alle. 

Medlemskabet følger kalenderåret.